آزمايش فشار


• هر سيستم لوله كشي بايد وقتي آزمايش شود كه همه اجزاي آن نصب شده و در معرض ديد باشد.
• هيچ قسمت از سيستم لوله كشي نبايد پيش از آزمايش پوشانده يا در داخل اجزاي ساختمان پنهان شود.
• پيش از آزمايش بايد تمام دهانه هاي باز لوله ها و ديگر اجزاي لوله كشي با درپوش مسدود شود.
• سيستم لوله كشي دو ساعت پس از آخرين جوشكاري آماده آزمايش فشار است.
• آزمايش فشار غير از آزمون فشار براي كنترل كيفيت لوله در كارخانه بوده و پس از اجرا الزامی است.
• هر سيستم لوله كشي بايد به طور جداگانه آزمايش شود.
• هنگام آزمايش بايد سيستم لوله كشي با آب پر و به طور كامل هواگيري شود.
• هنگام آزمايش تمامي شيرهاي قطع و وصل بايد در وضعيت باز قرار داده شوند.
• آزمايش فشار شامل دو آزمایش اولیه و اصلی است.
• در آزمون اولیه، سیستم تحت فشار آب 10 بار قرار داده می شود. سپس فشار به 1 بار کاهش داده شده و پس از 10 دقیقه مجددا به 10 بار رسانده می شود. این عمل باید سه بار تکرار شود (شکل 3). پس از این مرحله طی 30 دقیقه افت فشار باید حداکثر 0.6 بار باشد.
• در آزمایش اصلی، فشار سیستم به 1.5 برابر فشار عملیاتی (فشار آب شهر) افزایش یافته و سیستم لوله-کشی به مدت 2 ساعت در این فشار نگه داشته می شود. حداکثر افت فشار مجاز طی این مدت 0.2 بار است. شکل 4 نمودار فشار – زمان طی آزمایش را نشان می دهد.
• در مدت زمان آزمايش بايد اتصالات جوشي را در حالي كه زير فشار قرار دارند، يك به يك و بادقت با ضربه هاي چكش لاستيكي آزمايش كرد.
• لوله و اتصالات ضعيف بايد تعويض شوند.
• پس از رفع عيوب، آزمايش فشار بايد دوباره انجام شود.

rtest1

test2