کاربردها

كاربردهاي اصلي محصولات اتصال بسپار عبارتند از:

 • در دمای 60 درجه سلسیوس قابل استفاده می باشد.
 • شبكه هاي آب سرد و گرم بهداشتي در ساختمان هاي مسكوني، اداري و آموزشي
 •  تأسيسات گرمايشی
 • تأسيسات سرمايش و تهويه مطبوع
 •  تأسيسات توزيع هوا
 • رايزرهاي آپارتمان ها و برج ها
 • انتقال مواد شيميايي، غذايي و بهداشتي
 • تأسيسات كشتي ها، قطارها و هواپيماها
 •  انتقال آب دريا
 • منابع ذخيره و تصفيه آب
 • شبكه هاي آبياري كشاورزي
 •  انشعابات آب شهري