برتری ها

 

• مقاومت در برابر خوردگي و حذف نشتي
• عمر طولاني تر
• سر و صدا و لرزش كم
• برآورده ساختن الزامات بهداشتي
• سبكي
• حمل و نقل و نصب آسان تر
• قيمت و هزينه هاي نصب كمتر
• صافي سطح بيشتر و در نتيجه افت فشار كمتر
• هدايت گرمايي بسيار كمتر و در نتيجه افت كمتر دماي آب
• رسوب گيري بسيار كمتر
• انعطاف پذيري
• مقاومت شيميايي بسيار زياد
• مقاومت الكتريكي بسيار زياد
اين ويژگي ها محصولات اتصال بسپار را گزينه اي بسيار مناسب براي شبكه هاي آب سرد و گرم ساخته است.