گواهینامه ها

 

    1400      
 گواهی نامه فنی مرکز ساختمان و مسکن سیستم لوله کشی اتصال بسپار      

 

 

 

     

 72

گواهی عضویت انجمن تاسیسات سیستم لوله کشی اتصال بسپار

 

 

 

     
       
 ISO  IMS      
 گواهی نامه ISO9001  و IMS سیستم لوله کشی اتصال بسپار      
       

 

 

 

   
 ISO 45-1400      
 گواهی نامه ISO14001 , ISO45001 سیستم لوله کشی اتصال بسپار      
       

 

 

 

 

   
 999999      
گواهی نامه رعایت حقوق مصرف کنندگان سیستم لوله کشی اتصال بسپار      

 

 

 

 

 

   
 st4      
پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری سیستم لوله کشی اتصال بسپار  - پروانه تحقیق و توسعه سیستم لوله کشی اتصال بسپار       

 

 

 

     
 FFJPG      
گواهی نامه غذا و دارو سیستم لوله کشی اتصال بسپار - پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری سیستم لوله کشی اتصال بسپار      
       

 

 

   

 

     
       
       

 

 

 

   
 st1st2masoulfani      
پروانه تاسیس کارخانه و پروانه بهره برداری سیستم لوله کشی اتصال بسپار      
       

 

 

 

 

   
 86      
گواهی نامه های ثبت اختراع سیستم لوله کشی اتصال بسپار      

 

 

 

 

   
 GSI      
 شناسنامه بین المللی محصول سیستم لوله کشی اتصال بسپار      

 

 

 

     
       
 PR1      
 تندیس بلورین اقتصاد سبز سال 1386 - تندیس قهرمان صنعت سیستم لوله کشی اتصال بسپار      

 

 

 

     
       
 PR2      
تندیس ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان درسال 1385 - گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان سیستم لوله کشی اتصال بسپار      

 

 

 

     
insurence      
گواهی بیمه تضمین کیفیت و مسئولیت ناشی از محصول (سیستم لوله کشی اتصال بسپار)