گواهینامه ها

 

 

 certi.jpg      
 گواهی نامه فنی مرکز ساختمان و مسکن سیستم لوله کشی اتصال بسپار (دانلود)      

 

 

 

     

 72

گواهی عضویت انجمن تاسیسات سیستم لوله کشی اتصال بسپار (دانلود)

 

 

 

     
       
 ISO  IMS      
 گواهی نامه ISO9001 (دانلود) و IMS سیستم لوله کشی اتصال بسپار (دانلود)      
       

 

 

 

   
 ISO 45-1400      
 گواهی نامه ISO14001 (دانلود) و ISO45001 سیستم لوله کشی اتصال بسپار (دانلود)      
       

 

 

 

 

   
 999999      
گواهی نامه رعایت حقوق مصرف کنندگان سیستم لوله کشی اتصال بسپار (دانلود)      

 

 

 

 

 

   
 st4      
پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری سیستم لوله کشی اتصال بسپار (دانلود) - پروانه تحقیق و توسعه سیستم لوله کشی اتصال بسپار (دانلود)      

 

 

 

     
 FFJPG      
گواهی نامه غذا و دارو سیستم لوله کشی اتصال بسپار (دانلود) - پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری سیستم لوله کشی اتصال بسپار (دانلود)      
       

 

 

   

 

     
       
       

 

 

 

   
 st1st2masoulfani      
پروانه تاسیس کارخانه و پروانه بهره برداری سیستم لوله کشی اتصال بسپار      
       

 

 

 

 

   
 86      
گواهی نامه های ثبت اختراع سیستم لوله کشی اتصال بسپار (دانلود)      

 

 

 

 

   
 GSI      
 شناسنامه بین المللی محصول سیستم لوله کشی اتصال بسپار (دانلود)      

 

 

 

     
       
 PR1      
 تندیس بلورین اقتصاد سبز سال 1386 - تندیس قهرمان صنعت سیستم لوله کشی اتصال بسپار (دانلود)      
       

 

 

 

     
       
 PR2      
تندیس ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان درسال 1385 - گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان سیستم لوله کشی اتصال بسپار (دانلود)      

 

 

 

     
insurence      
گواهی بیمه تضمین کیفیت و مسئولیت ناشی از محصول (سیستم لوله کشی اتصال بسپار)، (دانلود)